Taken 02/07/2017
vs Chertsey (away)

In this photo:

Sheshi Etikala